MASTERSPORT.sk
0918 665 685
Prihlásiť
/
Registrácia
Stolný tenis Parkour Hurikán

Reklamácie

Reklamačný poriadok

Informácie o reklamáciách podávané zo zákona predávajúcim kupujúcemu nájdete tu (pdf, 202 kB).

1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona a zodpovednosti za vady predanej veci podľa Občianskeho zákonníka ( §622 a § 623, kde je spotrebiteľ poučený o svojich právach )

2) Ak sa počas záručnej lehoty prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení následujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletná. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávným spôsobom použitia nezlúčitelným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.

3) Prodávajúci sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na stránkach e-shopu www.mastersport.sk Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

Ako tovar reklamovať?

1. Vyplňte REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

2. Reklamovaný tovar odošlite späť k nám jednou z ponúkaných možností

 • ZVOZ. V reklamačnom formulári vyberte možnosť zvoz. Tovar si u vás vo vopred dohodnutý deň a čas vyzdvihne kuriér. V prípade neuznanej reklamácie vám bude cena zvozu naúčtovaná.
 • ZASLANIE na svoje náklady. . V reklamačnom formulári vyberte možnosť zaslania. Tovar môžete zaslať na svoje náklady na adresu:

  MASTER SPORT s.r.o.
  Provozní 5560/1b
  722 00 Ostrava - Třebovice

  Ak tovar zašlite poštou na svoje náklady, poštovné vám bude uhradené iba v prípade uznanej reklamácie.

 • OSOBNÉ DORUČENIE. V reklamačnom formulári zvoľte možnosť osobné doručenie. Tovar môžete doručiť osobne na adresu: Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava Třebovice

Balíček s reklamovaným tovarom musí obsahovať:

 • názov reklamovaného tovaru
 • konkrétny popis závady
 • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
 • kópiu dokladu o kúpe (faktúra)
 • adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

Pokiaľ bude reklamácia uznaná , bude výrobok späť k vám dopravený na naše náklady.

V prípade dotazov nás kontaktujte na našej zákazníckej linke: 0918/665 685. Sme vám k dispozícii od pondelka do piatku od 8:00 do 19:00.

Výmena tovaru

V prípade zakúpenia tovaru, ktorý Vám nevyhovuje alebo ste tovar dostali ako nevhodný darček, poskytujeme možnosť výmeny tovaru.

1) Požiadavku na výmenu zašlite listom (e-mailom) s textom: Žiadam o výmenu tovaru zakúpeného dňa DD.MM.RRRR, číslo faktúry (objednávky) za výrobok (uveďte celý názov, prípadne vložte odkaz na výrobok). Ak si tovar prajete poslať na inú adresu ako predchádzajúci, tak je potrebné uviesť túto adresu, ak je adresa zhodná, uveďte, že adresa doručenia je zhodná s predchádzajúcim dodaním.

Ak ste si ako nový tovar vybrali drahší variant, je nutné uviesť, akým spôsobom prevediete doplatok, či prevodom na náš účet alebo zaplatíte dobierkou. Dátum a podpis.

2) Výmenu tovaru je možné uskutočniť do 14 dní od zakúpenia.

3) Tovar, ktorý chcete vymeniť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom (alebo kópiu) o kúpe.

4) Náklady na prepravu tovaru späť k predávajúcemu a za zaslanie nového tovaru hradí kupujúci.

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

Platí pri nákupe online cez e-shop.

Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy
(v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1. Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenia od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese info@mastersport.sk alebo písomne na adrese MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice, Czech Republic. Na tento účel môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Doporučený vzor formulára pre odstúpenie od zmluvy nájdete tu (pdf, 31 kB)

V prípade odstúpenia od zmluvy elektronicky, Predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí e-mailom.

3. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

4. Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti všetky platby, ktoré boli Kupujúcim uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby Predávajúceho budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Úhrada platby bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.

5. Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6. Tovar musí byť doručený späť na adresu MASTER SPORT s.r.o. Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice, Czech Republic najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci - spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci - spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7. Kupujúci má právo v rámci 14 dní odo dňa prevzatia tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, tovar nie je kompletný, Predávajúci neakceptuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo po dohode s Kupujúcim mu naúčtuje náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

8. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Odporúčame Vám, aby ste tovar posielali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vyperdania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v dohodnutej lehote alebo cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje spotrebiteľa. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená spotrebiteľovi prevodom na účet.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mastersport.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zoznam týchto subjektov nájdete tu: Alternatívne riešenie sporov.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záruka

Na všetok tovar je záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním, poškodenie neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou.

Upozornenie

mastersport.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodov.

Celé znenie obchodných podmienok

Reklamačný formulár